poniedziałek, października 30, 2006

W najnowszej informacji prasowej Światowa Organizacja Własności Intelektualnej (WIPO) obwieściła, iż w ramach systemu Madryckiego zarejestrowano już 900tys. znaków towarowych!
System Madrycki, administrowany przez International Bureau WIPO w Genewie, stanowi jedną z możliwych dróg rejestracji znaków towarowych na poziomie międzynarodowym. O jego istnieniu stanowią dwa międzynarodowe traktaty: Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks z 1891 r. oraz dodatkowy Protokół z 1996 r. Specyfiką tego systemu jest możliwość złożenia jednorazowo tylko jednego wniosku do WIPO, w którym określa się w jakich państwach chcemy zarejestrować znak towarowy. Ulega zatem znaczącemu uproszczeniu procedura ubiegania się o rejestrację, gdyż zamiast indywidualnego, dość czasochłonnego składania dokumentów do poszczególnych urzędów patentowych, zajmuje się tym WIPO. Wskazany urząd patentowy ma, co do zasady, 12 miesięcy na ewentualne odrzucenie zgłoszenia znaku odróżniającego. Jeśli urząd nie zgłosi sprzeciwu, zainteresowany otrzymuje prawo ochronne w danym kraju. Obecnie w ramach systemu Madryckiego współpracuje 77 państw oraz Wspólnota Europejska (można zatem skorzystać uprzednio z trybu wspólnotowej rejestracji CTM). Wśród niezaprzeczalnych zalet systemu wymienia się znacznie uproszczoną procedurę. W systemie Madryckim można jednak zauważyć kilka mniej korzystnych aspektów, jak choćby dość duże uzależnienie całego procesu zgłaszania i uzyskiwania prawa na znak towarowy od rejestracji we własnym kraju. Nie można bowiem zgłaszać wniosku do WIPO bez uzyskania prawa ochronnego w lokalnym urzędzie patentowym. Zatem problemy z rejestracją znaku towarowego u siebie, mogą uniemożliwić posłużenie się aplikacją na podstawie systemu Madryckiego.
Jak podaje WIPO rejestarcja o historycznym numerze została dokonana przez przedsiębiorcę z Chin. Warto w tym momencie wspomnieć statystyki: wśród ponad 30tys. zgłoszeń w 2005 r. 17.3% to zgłoszenia niemieckich przedsiębiorców, 10.4% francuskich, 8.5% amerykańskich. Na tle tych liczb, 4,0% aplikacji z Chin nie jest może liczbą przytłaczającą. Jednakże biorąc pod uwagę fakt, iż od 2004 r. kraje rozwijające zwiększyły liczbą wniosków o 30%, a Chiny są wśród nich na czele, warto pamiętać o, skutecznie walczących o wzrost pozycji w światowej finansach, rynkach azjatyckich!
Więcej informacji i aktualności o systemie Madryckim dostępnych na stronie WIPO.

Brak komentarzy: