środa, marca 28, 2007

Informacja(zapowiedź konferencji) z serwisu internetowego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego:

PRAWO AUTORSKIE I PRAWA POKREWNE - ZARZĄDZANIE W ŚRODOWISKU CYFROWYM

Warszawa, 18-19.04.2007
Hotel Sofitel Victoria,ul. Królewska 11,00-065 Warszawa

Obecnie istniejący system zbiorowego zarządzania prawem autorskim i prawami pokrewnymi stworzony został w warunkach bardzo odbiegających od dzisiejszych. Podstawowe pojęcia prawa autorskiego, takie jak na przykład publiczne odtworzenie, publiczne udostępnienie czy zwielokrotnianie mają dziś całkiem inny zakres znaczeniowy niż przed nadejściem ery digitalizacji. Podczas gdy pierwotnie publiczne odtworzenie oznaczało przede wszystkim wykonanie utworu przed zgromadzoną w tym celu publicznością, to w czasach obecnych pojecie obejmuje udostępnienie utworu na żądanie użytkownika końcowego w czasie i miejscu przez niego wybranym. Zdecydowanie bardziej skomplikowane dla właścicieli praw stało się zatem kontrolowanie korzystania z utworów.
Podobnie ma się rzecz ze zwielokrotnianiem utworów, którego znaczenie przyjęło zupełnie inny kontekst i formę. Często również odbywa się bez zastosowania mechanizmów nadzoru dostępnych właścicielom praw. W odpowiedzi na te wyzwania, opracowano system technicznych środków zabezpieczeń. Oferują one właścicielom praw możliwość zapobiegania lub ograniczania nieuprawnionego powielania utworów, oczywiście do czasu skutecznego ich obejścia.
Atrakcyjne możliwości dostępu do utworów chronionych prawem autorskim proponowane konsumentom przez technologię są w większości przyjmowane przychylnie przez właścicieli praw. Niemniej jednak, są oni w tym samym momencie zmuszeni do przyglądania się działaniu tych systemów w celu zapewnienia sobie właściwego wynagrodzenia za korzystanie z ich utworów. Zbiorowe zarządzanie prawami w środowisku cyfrowym stanowi kluczowe zagadnienie we współczesnym prawie własności intelektualnej. Wspólnym interesem twórców, wykonawców, producentów czy wydawców jest aby stworzony do ochrony ich praw system zakładał, iż udzielenie zezwolenia przez właściciela praw do korzystania z utworu nie stało się li-tylko działaniem pozorowanym.
Nie wszystkie systemy, które mogą funkcjonować z czysto technicznego punktu widzenia, są mile widziane przez konsumentów. Dzieje się tak dlatego, że niepokoi ich, skądinąd słusznie, fakt czy systemy technicznej ochrony nie będą przesadnie skomplikowane, bądź czy nie spowodują nieuzasadnionych skutków ubocznych. Chodzi tu na przykład o zbyt duże zredukowanie poziomu interoperacyjności oprogramowania i sprzętu elektronicznego, co w konsekwencji prowadziłoby do nałożenia na konsumentów kolejnych opłat za usługi czy oprogramowanie, za które już raz zapłacili. Dodatkowo, korzystanie z utworów, które do tej pory uznawane było za zgodny z prawem własny użytek osobisty, mogłoby być nadmiernie ograniczone w przypadku gdy techniczne środki ochrony oddane zostałyby w całości do dyspozycji właścicieli praw.
Stworzenie niezbędnej równowagi pomiędzy wyłącznym prawem do udzielania zezwolenia na korzystanie z utworu chronionego a systemem, który może być zaakceptowany przez konsumentów jest przedsięwzięciem ze wszech miar trudnym. Jednakowoż, władze odpowiedzialne za kwestie uregulowań prawnych w dziedzinie prawa autorskiego muszą podjąć to wyzwanie.
Niniejsza konferencja została zaprojektowana tak, aby umożliwić uczestnikom pełne zrozumienie złożonej natury problemów składających się na zarządzanie prawami w erze cyfrowej.
Wybrane do prezentacji tematy zostaną przedstawione przez uznanych w tej dziedzinie ekspertów pochodzących z różnych państw członkowskich Unii Europejskiej, w tym Polski.
Zapewnione zostanie tłumaczenie symultaniczne dyskusji panelowych z języka angielskiego na polski i odwrotnie.

Program konferencji oraz formularz zgłoszeniowy do pobrania na stronie:
http://www.mkidn.gov.pl/website/index.jsp?catId=455

Brak komentarzy: