czwartek, stycznia 18, 2007


Od dwóch dni (tj.16 stycznia 2007 r.) obowiązują dwa ujednolicone teksty dyrektyw unijnych, jest to :

1)dyrektywa nr 2006/116/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie czasu ochrony prawa autorskiego i niektórych praw pokrewnych (Dz. Urz. UE L Nr 372 ) kt. jest ujednoliceniem tekstu dyrektywy Rady nr 93/98/EWG z 29 pazdziernika 1993 r. w sprawie harmonizacji czasu ochrony prawa autorskiego i niektórych praw pokrewnych (Dz. Urz. UE L Nr 290 ) .


2)dyrektywa nr 2006/115/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie prawa najmu i użyczenia oraz niektórych praw pokrewnych prawu autorskiemu w zakresie wlasnosci intelektualnej (Dz. Urz. UE L Nr 376 ) kt. jest ujednoliceniem tekstu dyrektywy Rady 92/100/EWG z dnia 19 listopada 1992 r. w sprawie prawa najmu i użyczenia oraz niektórych praw pokrewnych prawu autorskiemu w zakresie wlasności intelektualnej (Dz. Urz. UE L Nr 346 ) .

Dyrektywy ustanowiają ogólną zasadę ,iż prawa autora utworu literackiego lub artystycznego (w rozumieniu art. 2 Konwencji berneńskiej ) podlegają ochronie w okresie życia autora i przez okres 70 lat licząc od dnia jego śmierci, niezależnie od daty zgodnego z prawem podania utworu do publicznej wiadomoci. Obie dyrektywy nie odnoszą się do autorskich praw osobistych.

Brak komentarzy: