wtorek, stycznia 16, 2007


Propozycja zmian w prawie prasowym

Na stronach internetowych Ministerstwa Sprawiedliwości pojawił się projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy - Kodeks karny skarbowy, ustawy - Kodeks karny wykonawczy, ustawy - Kodeks cywilny oraz ustawy - Prawo prasowe (konfiskata korzyści, narzędzi i mienia pochodzących z przestępstwa).

Zakłada on zmianę brzmienia art.37a. Do ustawy został on wprowadzony do ustawy w 1990, kiedy nastąpiła zasadnicza zmiana prawa dotyczącego wydawców. Obecnie treść tego artykułu brzmi:

"Art. 37a. W razie skazania za przestępstwo popełnione przez opublikowanie materiału prasowego, sąd może orzec jako karę dodatkową przepadek materiału prasowego."


Proponowana przez Ministerstwo Sprawiedliwości zmiana zakłada zmianę treści artykułu na następującą:

"Art. 37a. W razie skazania za przestępstwo popełnione przez opublikowanie materiału prasowego, sąd może orzec przepadek materiału prasowego i nośnika informacji służącego do wytworzenia tego materiału, chociażby nie stanowiły one własności sprawcy"


Zwiększa to zakres możliwej kary o konfiskatę nośnika informacji służącego do wytworzenia tego materiału. Wydaje się, że chodzi w szczególności o komputer autora materiału prasowego, lub klisze na których wykonano zdjęcie zamieszczone w materiale prasowym. Duże znaczenie ma zastrzeżenie pozwalające na konfiskatę nawet w przypadku gdyby konfiskowane przedmioty nie należały do sprawcy. Zapewne chodziło o możliwość pociągnięcia do odpowiedzialności wydawcę, który zatrudnia dziennikarzy na umowę zlecenie. Czy jednak tak zdecydowana regulacja była potrzebna?
Ministerstwo Sprawiedliwości daje pozytywną odpowiedź na to pytanie. W uzasadnieniu projektu ustawy twierdzi iż dotychczasowy zapis był w wielu przypadkach nieskuteczny. Wprowadzenie takiej regulacji tłumaczone jest także koniecznością realizacji Decyzji ramowej Rady UE Nr 2005/212/WSiSW z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie konfiskaty korzyści, narzędzi i mienia pochodzących z przestępstwa.
W projekcie podkreśla się także iż w obecnym brzmieniu zapis artykułu 37a. będzie można stosować nie tylko jako środek karny, ale także jako środek zabezpieczający.

Cała treść projektu dostępna jest na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.

Brak komentarzy: