poniedziałek, stycznia 19, 2009

Wydawcy prasy - Infor Biznes i Presspublica planują złożyć pozwy przeciw serwisom internetowym które naruszają ich prawa autorskie.

Polecam szczególnie pierwszy artykuł na stronie GP

artykuł na stronach gazeta.pl

Domyślam się że za szkodliwe cytowanie autorzy uznają takie w którym nie podaje się źródła
z którego się cytowało lub mechanicznie wkleja się treść artykułu. Jednak na stronach GP znalazłem zdanie o serwisie Sfora.pl "To serwis, który jest jednym wielkim przeglądem prasy - streszcza artykuły z gazet, podając link do źródła ich pochodzenia." Z ów zdania nie wynika wprost że serwis narusza prawo autorskie w myśl

art. 25. ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych
z dnia 4 lutego 1994 r.

1. Wolno rozpowszechniać w celach informacyjnych w prasie, radiu i telewizji:
1) już rozpowszechnione:
a) sprawozdania o aktualnych wydarzeniach,
b) aktualne artykuły na tematy polityczne, gospodarcze lub religijne, chyba że zostało wyraźnie zastrzeżone, że ich dalsze rozpowszechnianie jest zabronione,
c) aktualne wypowiedzi i fotografie reporterskie,
2) krótkie wyciągi ze sprawozdań i artykułów, o których mowa w pkt 1 lit. a) i b),
3) przeglądy publikacji i utworów rozpowszechnionych,
4) mowy wygłoszone na publicznych zebraniach i rozprawach; nie upoważnia to jednak do publikacji zbiorów mów jednej osoby,
5) krótkie streszczenia rozpowszechnionych utworów.

2. Za korzystanie z utworów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b) i c), twórcy przysługuje prawo do wynagrodzenia.
3. Rozpowszechnianie utworów na podstawie ust. 1 jest dozwolone zarówno w oryginale, jak i w tłumaczeniu.
4. Przepisy ust. 1-3 stosuje się odpowiednio do publicznego udostępniania utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, z tym że jeżeli wypłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 2, nie nastąpiła na podstawie umowy z uprawnionym, wynagrodzenie jest wypłacane za pośrednictwem właściwej organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi.

zapraszam do dyskusji.

Brak komentarzy: